4/6/2022

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐVCC CHO GÓI MUA SẮM “MUA GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN (BITBUCKET) VÀ MUA MỚI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG (BAMBOO)

phê duyệt kết quả lựa chọn ĐVCC cho gói mua sắm “Mua gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và mua mới giấy phép sử dụng phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)

QD 96_Phe duyet KQLCDVCC Bamboo_20220406.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam